U.B.I.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Яндекс.Метрика
Информер курса доллара, евро, российского рубля, а также кросс-курса евро в долларах
Цена золота в евро, долларах, гривне и рублях

Повідомлення про скликання зборів акціонерів

Друк PDF

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ-КООП»

(код за ЄДРПОУ 31113488, місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, офіс 708)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені «30» квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, 2 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься 30 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації: о 11.00 год., закінчення реєстрації: о 11.50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Затвердження річного звіту Товариства: звіт Наглядової ради Товариства, звіт виконавчого органу Товариства, звіту Ревізійної комісії та висновку зовнішнього аудитора про результати роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів щодо їх розгляду.

3. Прийняття заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії про результати роботи Товариства за 2017 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

6. Про внесення змін до Статуту.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.ubi.ua

Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника на право участі та голосування на Загальних зборах.

До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:30 за адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 30. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Святош Олег Валерійович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Телефон для довідок (044) 237-03-08.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»

Найменування показника

Період

Звітний 2017 р.

Попередній 2016 р.

Усього активів

93 489

69 828

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11 826

410

Запаси

291

150

Сумарна дебіторська заборгованість

24 582

16 838

Грошові кошти та їх еквіваленти

22 479

24 096

Інші фінансові інвестиції

-

-

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

(5 285)

(4 121)

Власний капітал

49 465

40 196

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

33 000

33 00

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

34 488

25 759

Поточні зобов'язання і забезпечення

9 536

3 873

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(3 525)

45

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

330 000

330 00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(10,68)

0,136

 

Новини U.B.I.

Sample Images
Клієнтами "U.B.I. страхування" є більше 2 тисяч підприємств, установ та організацій,
а також громадяни України.
Sample Images

Основні фінансові показники компанії:


Активи
– 68 млн. грн.

Статутний фонд – 33 млн. грн.
Власний капітал – 37 млн. грн.
Страхові резерви – 29  млн. грн.
Страхові платежі – 48 млн. грн.
Ви знаходитесь: U.B.I. страхування Новини Повідомлення про скликання зборів акціонерів

Голосування

Що для Вас найважливіше при виборі страхової компанії?

Репутація та відгуки - 59.6%
Низькі тарифи - 15.2%
Простота оформлення страховки - 5.6%
Іноземний капітал - 7%
Широка мережа відділень - 3.3%
Рекомендації друзів - 9.3%

Всього голосів: 270
Це голосування вже закінчилось on: 31 груд. 2017 - 00:00

Контакти

Головний офіс
м. Київ, 04112, вул. Дегтярівська, 48 (офіс 708)
тел.    (044) 237 03 08

Київський центр страхових послуг

м.Київ, вул. Межигірська 87-А, літера Б, корп. 3, поверх 3.

тел.   (044) 237 03 08
факс (044) 237 03 09

Час роботи:
9:00 - 18:00 (понеділок - четвер)
9:00 - 16:45 (п'ятниця)
субота, неділя – вихідні
Обідня перерва:
12:30 - 13:15